International FDM Organisation (IFDMO)

БОБОШКО ОЛЕГ

 

Засновник проекту та Міжнародної асоціації мануальної терапії др. Типальдоса – FDM Ukraine. Магістр реабілітації, акредитований міжнародний інструктор FDM федерації IFDMO.

Життєве гасло: Γηράσκω δ αιεί πολλά διδασκόμενος! - Σόλων (Скільки живу – вчуся! - Солон).

 

Думаю, що всі ми шукаємо “власне той” терапевтичний метод, який дозволить нам швидко і ефективно відновити  хороший функціональний стан наших з вами пацієнтів. За фахом я фізіотерапевт з достатнім досвідом, а також великим досвідом “шукача” ефективних терапевтичних прийомів та методик. Шукаючи їх, я пройшов навчання: старослов’янський вісцеральний масаж , тайський масаж, гірудотерапію, чжень цзю терапію, ортобіономію, юмейхо-терапію, кінезіотейпінг. Я спостерігав, як працюють інші колеги і знаю, як протягом багатьох років працював сам, щоб достосувати найбільш ефективну форму терапії для конкретної нозологічної одиниці, з її кращими або гіршими результатами. Я бачив, чув, і мене неодноразово запевняли про ефективність різних методик, котрими я працював протягом багатьох років, і можу з повною відповідальністю сказати, що ще ніколи я не стикався з такою простою і ефективною терапевтичною моделлю, як Fascial Distortion Model (FDM). В той момент, коли я вже думав що дещо знаю і щось можу, виявилося, що чиєсь «кунг-фу» (в даному випадку слово означає мистецтво володіння чимось, майстерність) краще, ніж моє. Особисто для мене це є не сенсаційна, а просто революційна терапевтична модель корекції дисфункцій опорно-рухового апарату і початок нової дороги в реабілітації. Ця революція вже охопила Німеччину, Польщу, Іспанію, Нідерланди, Італію, Австрію, США і, нарешті, досягла теренів України. FDM "затопила" в прямому змісті цього слова Німеччину та Польщу і в одну мить може "заповнити" український ринок реабілітації. І знаєте, чому? Тому що вона "кладе" на лопатки всі відомі мені на сьогоднішній день методики мануальної терапії з точки зору своєї ефективності та часу, який ви повинні затратити на її освоєння.

Навчіться її основам та станьте піонерами цієї терапевтичної моделі в Україні - це єдине, що я можу порадити вам на дорогу, котрою ви йдете.

 

Мануальна терапія др. Типальдоса (FDM)

 Стівен Типальдос (засновник Fascial Distortin Model), Ендрю Тейлор Стілл (легендарний засновник остеопатії) та Іда Рольф (творець Rolfing - м’язево-фасціальної маніпуляції) це імена найвідоміших західних піонерів, які присвятили себе дослідженню і розробці методик терапії фасціальної системи. Поки Ендрю Тейлор Стілл та Іда Рольф трактували фасціальну систему як всюдисущу тканину, яка запевняє регуляцію та функцію органів, а також тканини, що відповідає за поставу тіла, дослідження проведені Стівеном Типальдосом мали за ціль довести, що структура, яка відповідає за формування багатьох больових синдромів - є фасція і власне її потрібно піддавати клінічному лікуванню. Ґрунтуючись на багаторічному досвіді в якості лікаря, який працює техніками в області мануальної терапії, Типальдосу  вдалося створити концепцію достатньо простої терапевтичної моделі, відповідно до якої начастіші дисфункції фасціальної системи класифікуються у шість так званих фасціальних дисторсій. Його головна увага була зосереджена не на глибоких м'язових чи вісцеральних фасціях, а в основному на фасції, що оточують великі групи м'язів та ціле людське тіло. Це тканина, на якій ми, як терапевти, можемо поставити чіткий діагноз та виконати безпосередньо маніпуляцію.

 

Розуміння “мови тіла” пацієнта

Кожен день велика кількість пацієнтів намагається пояснити і показати свої дисфункції та біль лікарю або терапевту. Часто, без глибокого розуміння їх проблеми, пацієнти піддаються стереотипним методам лікування, рекомендаціям щодо цього та терапії. Лікарі довіряють візуальній діагностиці, остеопати відстежують порушення у віддалених областях тіла, а фізіотерапевти та масажисти, хоча, як правило і працюють з правильною анатомічною структурою, але на жаль, занадто часто використовують невідповідні терапевтичні техніки. Все це набирає іншого сенсу, завдяки майстерності терапевта, який засвоїв та працює терапевтичною моделлю FDM. Читання “мови тіла” та опису болю пацієнта дозволяють поставити правильний діагноз та виконати ефективну терапію. Реальне мистецтво праці терапевтичною моделлю FDM не приховується за складними прийомами та техніками, а за вмінням уважно слухати та спостерігати за пацієнтом.

Доктор Типальдос зауважив, що його пацієнти завжди використовують ту саму “мову тіла” при описі своїх дисфункцій та болю. На підставі цих спостережень, він створив Fascial Distortion Model (Модель Фасціальних Дисторсій), в котрій клінічні симптоми у поєднанні з “мовою тіла” пацієнта, дають можливість терапевту, який володіє цією терапевтичною моделлю, поставити точний діагноз та виконати відповідно достосовану форму терапії.

Доктор Типальдос розвинув свою терапевтичну модель щоразу далі, в результаті чого на сьогодні ми знаємо шість дисторсій фасціальної системи, при яких можемо виконати відповідну терапію. Результати, які ми можемо досягти завдяки використанню цієї терапії є захоплююча як для пацієнта, так і для терапевта.

Терапія фасціальної системи стала більш важливою в наші дні. Фаціальна система не була об'єктом наукових досліджень, анатоми охоче її уникали, адже вони вважали що вона виконує другорядну роль і так в медицині тривало протягом століть. Над цією занедбаною сполучною тканиною похилились такі методи, як Rolfing та деякі види остеопатії. Завдяки FDM сьогоднішні терапевти стоять на порозі РЕВОЛЮЦІЇ у розумінні та терапії дисфункцій опорно-рухового апарату. В таких областях, як неврологія та вісцеральна остеопатія, ця терапевтична модель знаходиться на початку свого розвитку.

 

Важлива інформація щодо фасціальної системи:

1. Фасціальна система виконує функцію як посередник між м'язом та кісткою. Фасція забезпечує більшу стійкість, ніж м'яз та водночас більшу рухливість, ніж кістка.

2. Фасціальна тканина присутня в кожній частині нашого тіла. Кожна клітина нашого тіла покрита фасціальною тканиною. Якщо б ми могли позбутися всього, що оточує фасціальну систему, то в кінцевому результаті ми отримаємо ідеальне відображення нашого тіла, але без вмісту.

3. У дослідженні 2006 року д-р Роберт Шлейп (Uni Ulm) довів, що фасціальна система має скорочувальні елементи. Постійний вплив фактора стресу через вегетативну нервову систему призводить до збільшення фасціального тонусу, який в кінцевому результаті ми відчуваємо, як жорсткість і напруженість.

4. Фасція належить до групи органів відчуття. Вона має більше нервових волокон, ніж шкіра або очі, тому пошкодження та дисфункції цієї тканини викликають відчуття болю.

5. За допомогою фасціальних ланцюгів натяг переноситься на все тіло. Це фізіологічний механізм розподілу сил, що відбувається в нашому організмі, таким чином, щоб вони не накопичувались в одному місці. Патологічний ефект цього механізму полягає в тому, що: обмеження в одній частині тіла можуть проявлятися як натяг у віддаленій області нашого тіла.

6. Фасції підтримують мускулатуру під час її скорочення. Вони утримують м'яз у своїй формі і надають опір, потрібний у генерації м'язової сили. Завдяки первинному розтягу, фасція акумулює в собі кінетичну енергію, після чого відбувається її подальша передача через м'язове скорочення під час виконання руху (наприклад: метання спису)

 

Д-р Стівен Типальдос класифікував 6 різних фасціальних дисфункцій (дисторсій), що впливають на функції опорно-рухового апарату.

  1. Triggerband / Тригербанд

  2. Continuum Distortion / Дисторсія континуум

  3. Herniated Triggerpoint / Грижа Тригерної Точки

  4. Cylinder Distortion / Циліндрична дисторсія

  5. Folding Distortion / Дисторсія Складок

  6. Tectonic Fixation / Тектонічна Фіксація

У пацієнта ми можемо зустріти одну, але також усі шість різних дисторсій фасціальної системи. Спробуємо пояснити одну з них, Triggerband / Тригербанд. При виникненні травми часто утворюються “перекручення” або “розщеплення” одного з шарів фасціальної системи, що безпосередньо призводить до появи болю та обмеження діапазону руху. Фасціальні шари розташовані у нашому тілі в такий спосіб, щоб мати можливість оптимально переносити зовнішню силу, що впливає на них. Однак, якщо з’явиться сила, яка не передається відповідно до поздовжнього перебігу волокон, а поперек, це може привести до її розшарування. Пацієнти описують біль, яка виникає у цьому випадку, як тягуча, пекуча біль і позначають її на тілі кількома пальцями у вигляді певної лінії. Додатковим клінічним симптомом буде обмежена амплітуда руху, за рахунок скорочення Triggerband /Тригербанд, втрата м’язової сили, обмежена стабільність та порушена координація. Терапія, яку ми застосовуємо у даному випадку, полягає у “відкрученні” Тригербанду або “зсуненню” розщеплених країв фасціальної тканини один до одного. Терапевт виконує техніку, натискаючи великим пальцем (з великою силою) і точно уздовж лінії, зазначеної пацієнтом, тим самим позбавляючись цієї дисфункції. Після “відкручення” та “зсунення” країв фасції одне до одного, дана структура повертає свою початкову функціональність.

Третя можлива форма, що призводить до утворення Triggerband/Тригербанд - це кальцифікація фасціальної тканини у лінійному напрямку. Ми припускаємо, що навантаження, яке впливає на тіло пацієнта, потребує набагато міцнішої фасціальної тканини, щоб зміцнити її, організм починає утворювати і нагромаджувати в сполучній тканині, яка піддається найбільшому навантаженню - кальцій. При терапії по усуненню кальцифікації застосовуємо таку саму терапевтичну техніку, як описано вище, хоча виходячи з досвіду необхідно буде кілька терапевтичних сеансів необхідних для того, щоб звільнити пацієнта від болю. Додатково потрібно позбутися натягу в цій області, що призводить до повторного відкладення кальцію. Тут чудово справджуються м’язово-фасціальні методи розтягу, які підтримують відновлений діапазон руху.

Терапія FDM змінює концепцію бачення терапевтом “хронічного” пацієнта. До сих пір це означало, що пацієнт повинен навчитися жити з своєю “хронікою”, і що це є невиліковний стан. Терапевтична модель FDM трактує хронічні болі у інший спосіб. При цій формі болю, ми маємо справу з адгезією (“склеюванням”) фасціальної тканини при допомозі крослінк (це поперечні мережеві структури, зокрема у сполучній тканині, м'язах та сухожиллях, які служать для з'єднання волокон, в результаті поганого кровопостачання, іммобілізації, атрофії м'язів та відсутності стимулу розтягу та скорочення) розщепленого Тригербанду. Надмірна іммобілізація пошкодженої тканини призводить до утворення не тільки фізіологічних крослінків, але й таких, які не повинні бути з'єднані між собою. Це викликає посилення болю та ще більшого обмеження амплітуди руху. Саме цільова техніка Тригербанд корегує адгезію (місце з’єднання патологічних крослінків), що призводить до утворення синців та збільшення інтенсивності болю. Однак це ідеальне підґрунтя, яке дає потенціал для стимуляції процесу загоєння. Цим простим способом ми перетворюємо хронічну дисфункцію у гострий запальний стан (Triggerband). На другому та третьому сеансі при допомозі відповідної техніки Triggerband “закривається” і пацієнт не відчуває болю. Після терапії пацієнт виконує рух, котрий викликав у нього біль - це підтвердження ефективності та точності використаної техніки.

Виходячи з того, що на даний момент терапія д-р. Типальдоса (Fascial Distortin Model) не має глибоких наукових підтверджень (можливо хтось з вас, мої шановні колеги зможе створити доказову базу), але його виняткова ефективність при терапії багатьох дисфункцій опорно-рухового апарату дає кожному терапевту, який працює моделлю FDM, право поставити багато терапій та терапевтичних методів під великий знак питання. Наприклад, теорія м'язових судом може ставитись під сумнів, тому що жорсткий плечовий суглоб, який був у пацієнта протягом 2-ох років може досягти повної амплітуди руху навіть після одного сеансу у терапевта, який використовує терапевтичну модель FDM.

Як тільки терапевт навчиться та зрозуміє терапевтичну модель др. Типальдоса, він зможе більш направлено застосовувати методи, якими він до сих пір працював, одночасно підвищити свою терапевтичну ефективність, але перш за все, завдяки розумінню “мови тіла” пацієнта, зрозуміти, що пацієнт нам говорить та що він нам показує.

FDM означає революцію у всій галузі реабілітації. Давайте переосмислимо і поправимо існуючі терапевтичні методи, здобудемо вміння розпізнавати нові дисфункції, але в першу чергу ми повинні долаштувати саме ту терапію, яка підходить саме цьому конкретному пацієнту. На протязі наступних років світ науки та досліджень у сфері фасціальної системи забезпечить нас матеріалом та знаннями для цілком нового терапевтичного підходу.

Навчання:

International Fascial Distortion Model Organization (IFDMO) у співпраці з Міжнародною асоціацією мануальної терапії др. Типальдоса – FDM Ukraine, надає Вам можливість прийняти участь у навчально-практичних семінарах з освоєння терапевтичної моделі FDM. Базове навчання складається з 3 блоків (більш детальніше на нашій сторінці у розділі курси). Це дає звання FDM Practioner. Подальша вдосконалення фахових навичок фокусується на терапії немовлят та дітей, а також спортивних травмах та ортопедичних проблемах, і це в подальшому дає звання Certified FDM Practioner. По закінченню модульного навчання видається міжнародний сертифікат англійською мовою від федерації IFDMO, який признається за кордоном (потрібно уточнювати у кожній окремій країні).